Tel: +48 691 510 641         Email: shop@anyabeauty.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe pozyskane przez ANYA BEAUTY w Sklepie, w tym dane uzyskane w procesie rejestracji w Sklepie objęte są ochroną.

 2. Usunięcie danych osobowych. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez ANYA BEAUTY danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje usunięcie danych.

 3. Administratorem danych osobowych jest ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169), Numer KRS 0001022210, numer NIP 8952253988, REGON 52460866400000,

 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

  1. listownie na adres ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169)

  2. za pośrednictwem e-mail: shop@anyabeauty.pl.

  3. telefonicznie: +48 691 510 641.

 5. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. w celach marketingu bezpośredniego;

  2. w celach analitycznych i statystycznych;

  3. w wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora;

  4. w celu przetworzenia płatności – w przypadku płatności elektronicznych ANYA BEAUTY ma prawo przekazywać dane osobowe klienta obejmujące adres email, imię i nazwisko (firmę), adres zamieszkania – o czym będzie informowała klienta stosownie do art. 13 ust. 1 lit. e) RODO.

  5. ANYA BEAUTY oświadcza, że zawarła Umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych z PAY PRO S. A. KRS 0000347935, i w związku z tym przy realizowaniu płatności przy wykorzystaniu usług płatniczych realizowanych przez w/w spółkę ANYA BEAUTY przekazuje PAY PRO. S.A. dane osobowe Klienta obejmujące adres e mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Ponadto PAY PRO S. A. jako administrator tych danych będzie informował klienta w terminie i sposób określony w art. 14 ust. 3 RODO o tym, że te dane osobowe uzyskał od ANYA BEAUTY.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

 2. Okres przechowywania danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres jaki jest potrzebny dla spełnienia celu, w jakim dane są przetwarzane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa).

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są gdy:

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO);

  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ANYA BEAUTY jako Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO);

  3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania, wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora oraz działalności marketingowej.

 4. Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 5. W związku z tym, że ANYA BEAUTY posługuje się danymi osobowymi Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. dostępu do danych osobowych;

  2. żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  4. do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

 6. Ponadto Użytkownik może przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy.

 7. Aby skorzystać z uprawnień wskazanych w punktach 10 i 11 powyżej należy skontaktować się z Administratorem.

 8. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jeśli chcesz z niej skorzystać napisz na adres shop@anyabeauty.pl.

 9. ANYA BEAUTY nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich. Jeżeli Konto zakłada dziecko lub osoba małoletnia, to wyłącznie za zgodą i przy użyciu danych rodzica lub opiekuna prawnego – o czym należy niezwłocznie poinformować ANYA BEAUTY.

 10. Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.

 11. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 12. Sklep zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

Zapisz się do naszego
Newslettera

Poinformujemy Cię o naszych promocjach i nowościach