Tel: +48 691 510 641         Email: shop@anyabeauty.pl

REGULAMIN SKLEPU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień drogą elektroniczną, dostarczania zamówionych Produktów, uiszczania opłaty za zamówione Produkty, a także uprawnienia Klienta jak i Użytkownika wynikające z umowy sprzedaży, w szczególności zasady odstąpienia od tej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§2. DEFINICJE

 1. ANYA BEAUTY – ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169), Numer KRS 0001022210, numer NIP 8952253988, REGON 52460866400000, adres e-mail: shop@anyabeauty.pl

 2. Sklep sklep internetowy prowadzony przez ANYA BEAUTY znajdujący się pod adresem internetowym http://anyabeauty.pl za pośrednictwem którego ANYA BEAUTY świadczy usługi drogą elektroniczną zawierający ofertę Produktów;

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży;

 4. Użytkownik – zarejestrowany Klient, korzystający ze sklepu za pośrednictwem Konta.

 5. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający z ANYA BEAUTY umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Korzystając ze Sklepu Konsument wyraża zgodę na zawieranie umów na odległość w sposób wykorzystujący środki porozumiewania się na odległość – Internet oraz poczta elektronicza.

 6. Konto – konto Użytkownika, tworzone podczas rejestracji w Sklepie, przeznaczone do użytku dla jednego podmiotu;

 7. Płatność elektroniczna – sposób dokonania opłaty, podczas której bezpośrednio ze Sklepu Klient przechodzi do wyboru banku, logowania w nim i wykonania przelewu elektronicznego.

 8. Produkt – akcesoria i kosmetyki sprzedawane za pośrednictwem sklepu, które wysyłane są pocztą lub kurierem, e-booki.

 9. Szkolenie – usługi świadczone przez ANYA BEAUTY w ramach Sklepu na mocy zawartej z Klientem umowy, oparte na dostępie warunkowym, zdefiniowane w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1341), a ich nabycie przez Klienta warunkuje uzyskanie przez niego dostępu do określonych materiałów audiowizualnych (treści cyfrowych udostępnianych przez ANYA BEAUTY),

 10. Voucher – dokument (w tym elektroniczny) potwierdzający przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia do świadczenia szkoleń lub zakupu Produktu lub Produktów

§3. KONTAKT Z ANYA BEAUTY

 1. Adres pocztowy: ul. Lekcyjna 101, 51-169 Wrocław

 2. Adres e-mail: shop@anyabeauty.pl

 3. Telefon: +48 691 510 641

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. Dostęp do sieci Internet;

  2. Zainstalowana aktualna przeglądarka na systemach operacyjnych Windows 8+, MAC OSX 10.12+, (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari), z włączoną obsługą plików cookies oraz Java Script;

  3. Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. ANYA BEAUTY nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu.

§5. KONTO

 1. Klient może dokonywać zakupów bez rejestracji, jednak zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu realizacji zamówienia.

 2. Utworzenie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:

  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych danych;

  3. uzyskanie stałego rabatu dla profesjonalistów;

  4. opłacenia zamówienia przy odbiorze produktu w siedzibie ANYA BEAUTY

 3. Warunkiem utworzenia Konta jest dokonanie nieodpłatnej rejestracji, tj. prawidłowe wypełnienie formularza, przesłanego do ANYA BEAUTY oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

 4. Dane wymagane przy rejestracji to:

  1. nazwa Użytkownika;

  2. adres e-mail.

 5. Konto zostaje utworzone na czas nieoznaczony, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto w Sklepie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 6. Po zarejestrowaniu Konta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 1. Usunięcie Konta może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego po zalogowaniu na Konto lub za pomocą poczty elektronicznej na adres shop@anyabeauty.pl.

 1. Usunięcie Konta ma charakter nieodwracalny i towarzyszy mu usunięcie pełnej zawartości Konta. Po usunięciu Konta Użytkownik traci całkowity dostęp do Konta oraz do historii zamówień.

 2. FORMULARZ:

– rezygnacja z posiadania Konta. (Formularz należy wypełnić i odesłać drogą elektroniczną lub w wersji papierowej tylko, gdy Użytkownik chce zrezygnować z Konta).

Adresat: ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169), Numer KRS 0001022210, adres e-mail: shop@anyabeauty.pl.

Ja, posługujący się loginem: ……………………….., niniejszym rezygnuję z posiadania Konta Użytkownika w Sklepie „ANYA BEAUTY

Data zawarcia umowy (data założenia Konta) …………………………….

Imię i nazwisko Użytkownika ………………………………….

Adres Użytkownika ………………………………….

Podpis Użytnownika (wymagany jedynie, jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej) ………………………………

Miejscowość ………………………………. Data ………………………………….

 1. ANYA BEAUTY może w każdym czasie usunąć Konto:

  1. jeżeli Użytkownik korzysta on ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem;

  2. w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

§6. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Klienci zobowiązani są do:

  1. Korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem oraz z poszanowaniem praw osób trzecich;

  2. Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, lub umieszczaniu jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych)

  3. Niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów,

  4. niepodejmowania działań polegających na modyfikowaniu w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez ANYA BEAUTY w ramach Sklepu lub nadużywaniu praw przyznanych Klientowi przez ANYA BEAUTY lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 2. Klienci zobowiązani są do podawania prawdziwych informacji w toku rejestracji i w trakcie korzystania ze Sklepu, a także do dokonywania ich aktualizacji.

 3. Klienci nie mogą, bez zgody ANYA BEAUTY, kopiować, zmieniać struktury, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim całości lub części zawartości Sklepu, w szczególności w zakresie informacji tam zawartych.

 4. Oświadczenia woli ANYA BEAUTY oraz Klientów składane są w szczególności drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, w szczególności na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

 5. ANYA BEAUTY dokłada wszelkich starań, aby Sklep był aktualizowany dla szerokiej gamy urządzeń i systemów operacyjnych, ale nie gwarantuje jego zgodności i możliwości aktualizacji z każdym urządzeniem i systemem.

 6. ANYA BEAUTY zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu i dostępu do Sklepu na czas nieokreślony, spowodowany koniecznością modernizacji, naprawy i konserwacji Sklepu.

 7. ANYA BEAUTY może zmieniać funkcjonalność i zawartość Sklepu, zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części oferowanych w Sklepie Produktów. W przypadku, kiedy miałoby to istotnie ograniczyć funkcjonalność Sklepu, ANYA BEAUTY powiadomi o tym Użytkowników, którzy kupili Produkty.

 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ANYA BEAUTY informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient będzie otrzymywać na podany przez siebie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Sklepu („Newsletter”).

 9. Klient może w każdym momencie zrezygnować z usługi Newsletter.

 10. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z zobowiązań wskazanych a punktach 1-3 powyżej oznacza naruszenie postanowień Regulaminu i może skutkować usunięciem Konta.

§7. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW, SZKOLEŃ, VOUCHERÓW

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów/Voucherów następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ANYA BEAUTY na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji.

 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów na zasadach określonych w § 10

 3. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z opisem Produktu/Szkolenia/Vouchera zamieszczonym w Sklepie.

 4. Zawarcie umowy dotyczącej Szkolenia następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

 5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy dotyczącej Szkolenia na zasadach określonych w § 10.

 6. Rozwiązanie umowy dotyczącej Szkolenia, z przyczyn leżących po stronie Klienta, przed upływem okresu na jaki zostało wykupione Szkolenie a już po jego rozpoczęciu przez Klienta, nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.

§8. CENNIK I SPOSOBY PŁATNOŚCI. PROMOCJE

 1. Aktualna oferta Sklepu wraz z cennikiem i kosztami dostawy Produktów zamieszczona jest w Sklepie.

 2. ANYA BEAUTY zobowiązuje się do uwidocznienia ceny, ceny jednostkowej, lub informacji o obniżonej cenie produktu w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla Klientów a w szczególności Klientów będących konsumentami.

 3. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone:

  1. przed odbiorem produktu,

  2. przy odbiorze produktu – przy czym opcja dostępna dla tylko dla Użytkowników a odbiór będzie odbywał się w siedzibie ANYA BEAUTY.

 4. ANYA BEAUTY nie przewiduje możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia przed odbiorem produktu, a za część przy odbiorze produktu. Ponadto ANYA BEAUTY nie przewiduje możliwości płatności za pobraniem.

 5. Opłaty za Produkty mogą być dokonywane za pomocą:

  1. tradycyjnych przelewów bankowych;

  2. jednym z systemów płatności elektronicznych zaakceptowanych przez ANYA BEAUTY (tj. Przelewy 24, PayPal)

  3. w siedzibie ANYA BEAUTY gotówką lub kartą przy osobistym odbiorze produktu.

 6. zamówienia są realizowane po otrzymaniu płatności dokonanej na rachunek bankowy ANYA BEAUTY lub po potwierdzeniu płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych zaakceptowanych przez ANYA BEAUTY. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji płatności przy odbiorze produktu w siedzibie ANYA BEAUTY – niezwłocznie po złożeniu zamówienia – produkt oczekuje zapakowany na klienta w siedzibie ANYA BEAUTY.

 7. ANYA BEAUTY nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z realizacją płatności po stronie osób trzecich, np. banków, firm pośredniczących.

 8. Zamówienie Szkolenia jest realizowane natychmiast po otrzymaniu płatności.

 9. W przypadku przedsprzedaży Szkolenia dostęp do Szkolenia realizowany będzie od dnia wskazanego w ofercie promocyjnej dostępnej na stronie SKLEPU.

 10. Klient chcący otrzymać fakturę, zobowiązany jest do wprowadzenia danych w formularzu zamówienia.

 11. Faktury przesyłane są w formie tradycyjnej lub elektronicznej. W celu otrzymania faktury elektronicznej, Klient musi w formularzu zamówienia wyrazić na to zgodę.

 12. Faktury elektroniczne przesyłane są w formacie PDF (Portable Document Format) na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail. ANYA BEAUTY przesyła faktury elektroniczne gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 13. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek ANYA BEAUTY. ANYA BEAUTY zastrzega możliwość wprowadzenia czasowo cen promocyjnych, o których informuje na stronie Sklepu. Ceny w cenniku oraz podsumowanie ceny za dane zamówienie będą uwzględniały promocje.

 14. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu (towaru lub usługi), ANYA BEAUTY zobowiązuje się uwidocznić informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny.

 15. W przypadku, w którym dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, ANYA BEAUTY obok informacji o obniżonej cenie uwidoczni informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży, do dnia wprowadzenia obniżki.

 16. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin ważności, ANYA BEAUTY obok informacji o obniżonej cenie uwidoczni informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

 17. ANYA BEAUTY może podać inne ceny odniesienia przy informowaniu o obniżce ceny produktu, przy czym będą one wyraźnie wyjaśnione, nie będą wprowadzać w błąd i będą odwracać uwagi Konsumenta od wcześniejszej ceny.

 18. W przypadku, w którym ANYA BEAUTY indywidualnie dostosuje cenę produktu wobec Konsumenta, Konsument zostanie o tym wyraźnie i należycie poinformowany.

§9. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

 1. Zamówienie jest dokonane z chwilą wyboru Produktu oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia.

 2. Klient może składać zamówienia na Produkty/Szkolenia/Vouchery dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Po dokonaniu zamówienia i wybraniu sposobu płatności, Klient otrzyma, na podany adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz z instrukcją dotyczącą dalszych czynności oraz warunkami zawartej umowy. W przypadku wybrania płatności elektronicznej Klient zostanie przekierowany na stronę operatora pośredniczącego w dokonaniu transakcji.

 4. Z chwilą wpływu opłaty na rachunek bankowy ANYA BEAUTY zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji pod warunkiem podania przez Użytkownika danych odbiorcy przesyłki (w tym adresu dostawy i telefonu kontaktowego).

 5. Klient jest zobowiązany podać aktualny i dokładny adres pod który ma być dostarczony produkt. W przypadku, w którym Klient poda błędny lub niedokładny adres, ANYA BEAUTY nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktu.

 6. Informacje o aktualnym statusie zamówienia i przewidywanym terminie dostawy są dostępne po zalogowaniu na Konto w sekcji Twoje zamówienia.

 7. W przypadku nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, ANYA BEAUTY ma prawo do usunięcia zamówienia.

 8. ANYA BEAUTY nie realizuje zamówień poza granicę Polski.

 9. Użytkownik może anulować złożone zamówienie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 691 510 641 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@anyabeauty.pl. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, W stosunku do Produktów decyduje moment wysłania Produktów do Klienta.

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu/Vouchera bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktów/Vouchera na wskazany przez Użytkownika adres.

 2. Konsument może odstąpić od umowy dotyczącej Szkolenia bez podawania przyczyny oraz bez podnoszenia dodatkowych opłat do czasu rozpoczęcia zamówionej usługi lub treści cyfrowej przez Sklep Konsumentowi, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Szkolenia w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez Sklep o utracie w związku z tym prawa do odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sklep następuje z momentem pierwszego logowania.

 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktów następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia Konsumenta

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów/Vouchera stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres shop@anyabeauty.pl W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie należy wysłać na adres ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Lekcyjna nr 101, 51-169 Wrocław.

 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów/Vouchera wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów/Vouchera, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Produktów. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez ANYA BEAUTY zwracane będą tylko koszty odesłania Produktów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ANYA BEAUTY zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej. Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Szkolenia, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia.

 9. ANYA BEAUTY zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności za Produkty do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić ANYA BEAUTY zwracane Produkty w stanie nienaruszonym niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży Produktów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

 11. Zwracane Produkty powinny być zapakowane i zabezpieczone w ten sposób, żeby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, tj. koszt odesłania Produktów do ANYA BEAUTY.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. ANYA BEAUTY zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta roszczeń w tym odszkodowawczych, w zakresie w przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ANYA BEAUTY. REKLAMACJE

 1. ANYA BEAUTY zobowiązuje się do dostarczania produktów bez wad i jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli kupione Produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli kupione Produkty mają wady, Klient może:

  1. żądać wymiany Produktów na nowe;

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że wada jest istotna.

 3. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli ANYA BEAUTY niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkty na wolne od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli Produkty były już naprawiane lub ANYA BEAUTY nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.

 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez ANYA BEAUTY usunięcia wady żądać wymiany Produktów na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ANYA BEAUTY.

 5. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu, domaga się jego wymiany lub naprawy, lub obstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do ANYA BEAUTY odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt ANYA BEAUTY, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą tylko koszty odesłania reklamowanego Produktu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki.

 6. Koszty odesłania reklamowanego Produktu przez Klienta, który nie jest Konsumentem, ponosi Klient.

 7. Reklamowane Produkty należy odesłać na adres: ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169). W celach identyfikacyjnych do reklamowanego Produktu należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji i wskazaniem zakresu działań, których wykonania Klient oczekuje od ANYA BEAUTY. Wzór formularza reklamacji Produktu stanowi Załącznik numer 2 do Regulaminu.

 8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

 9. ANYA BEAUTY zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 10. W przypadku uznania reklamacji Klienta, ANYA BEAUTY ponosi koszt odesłania reklamowanego Produktu (odbiór reklamacji), oraz wysłania Produktu wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).

 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt odsyłany jest na koszt Klienta.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów z powodu jego wad ANYA BEAUTY zwraca Klientowi w całości lub w części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia.

 13. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy reklamowane Produkty były jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości.

 14. W przypadkach, o których mowa w punktach 10 i 12 powyżej, ANYA BEAUTY pokrywa koszty tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki oferowanej w Sklepie.

 15. Zwrot kosztów dostawy na rachunek bankowy Użytkownika nastąpi niezwłocznie.

 16. Sklep zobowiązuje się do świadczenia Szkoleń z należytą starannością na zasadach określonych w Regulaminie.

 17. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ewentualnego nieprawidłowej realizacji Szkoleń należy kierować na adres e-mail shop@anyabeauty.pl. Sklep zobowiązuje się do odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia i poinformowania o tym Klienta.

 18. Sklep nie odpowiada za spodziewany przez Użytkownika efekt oraz cel korzystania ze Szkolenia w tym za skuteczność nauki za pomocą Sklepu.

§12. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe pozyskane przez ANYA BEAUTY w Sklepie, w tym dane uzyskane w procesie rejestracji w Sklepie objęte są ochroną.

 2. Usunięcie danych osobowych. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez ANYA BEAUTY danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje usunięcie danych.

 3. Administratorem danych osobowych jest ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169), Numer KRS 0001022210, numer NIP 8952253988, REGON 52460866400000,

 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

  1. listownie na adres ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169)

  2. za pośrednictwem e-mail: shop@anyabeauty.pl

  3. telefonicznie: +48 691 510 641.

 5. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. w celach marketingu bezpośredniego;

  2. w celach analitycznych i statystycznych;

  3. w wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora;

  4. w celu przetworzenia płatności – w przypadku płatności elektronicznych ANYA BEAUTY ma prawo przekazywać dane osobowe klienta obejmujące adres email, imię i nazwisko (firmę), adres zamieszkania – o czym będzie informowała klienta stosownie do art. 13 ust. 1 lit. e) RODO.

  5. ANYA BEAUTY oświadcza, że zawarła Umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych z PAY PRO S. A. KRS 0000347935, i w związku z tym przy realizowaniu płatności przy wykorzystaniu usług płatniczych realizowanych przez w/w spółkę ANYA BEAUTY przekazuje PAY PRO. S.A. dane osobowe Klienta obejmujące adres e mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Ponadto PAY PRO S. A. jako administrator tych danych będzie informował klienta w terminie i sposób określony w art. 14 ust. 3 RODO o tym, że te dane osobowe uzyskał od ANYA BEAUTY.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

 2. Okres przechowywania danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres jaki jest potrzebny dla spełnienia celu, w jakim dane są przetwarzane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa).

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są gdy:

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO);

  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ANYA BEAUTY jako Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO);

  3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania, wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora oraz działalności marketingowej.

 4. Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 5. W związku z tym, że ANYA BEAUTY posługuje się danymi osobowymi Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. dostępu do danych osobowych;

  2. żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  4. do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

 6. Ponadto Użytkownik może przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy.

 7. Aby skorzystać z uprawnień wskazanych w punktach 10 i 11 powyżej należy skontaktować się z Administratorem.

 8. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jeśli chcesz z niej skorzystać napisz na adres shop@anyabeauty.pl.

 9. ANYA BEAUTY nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich. Jeżeli Konto zakłada dziecko lub osoba małoletnia, to wyłącznie za zgodą i przy użyciu danych rodzica lub opiekuna prawnego – o czym należy niezwłocznie poinformować ANYA BEAUTY.

 10. Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.

 11. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 12. Sklep zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

§ 13 PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich szkoleń, dostarczanych treści cyfrowych (e-booki) oraz innych materiałów edukacyjnych zawartych w Sklepie przysługują ANYA BEAUTY i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

 2. Użytkownik może korzystać ze szkoleń, dostarczanych treści cyfrowych oraz innych materiałów edukacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem jedynie na własny użytek.

 3. Użytkownik nie może udostępniać jakichkolwiek materiałów edukacyjnych, dostarczanych treści cyfrowych i szkoleń – w całości i w częściach osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody ANYA BEAUTY.

§ 14 OPINIE

 1. ANYA BEAUTY nie przewiduje możliwości wystawiania opinii o produktach/szkoleniach/voucherach w Sklepie.

 2. ANYA BEAUTY nie zapewnia, że publikowane na innych portalach czy stronach internetowych opinie pochodzą od konsumentów, którzy użyli, bądź nabyli dany Produkt/Szkolenie/Voucher chyba, że z informacji która zostanie zawarta na stronie Sklepu będzie wynikało, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który dany produkt rzeczywiście użył bądź nabył.

 3. ANYA BEAUTY nie Weryfikuje czy dana recenzja/opinia znajdująca się na innych portalach czy stronach internetowych pochodzi od Konsumenta, który używał lub nabył dany Towar

 4. ANYA BEAUTY nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, które znajdują się na innych portalach czy stronach internetowych.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ANYA BEAUTY zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników w terminie 30 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu poprzez wysyłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.

 2. Korzystanie ze Sklepu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację przez Klienta a w tym Użytkownika również przed upływem terminu wskazanego w punkcie 1 powyżej. Użytkownik, który nie będzie chciał korzystać ze Sklepu po wejściu w życie zmian, może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu, lub przesłać je na adres e-mail shop@anyabeauty.pl. Z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu ANYA BEAUTY usunie posiadane przez Użytkownika Konto i poinformuje go o tym fakcie.

 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Jeżeli którekolwiek postanowienia regulaminu uznane zostaną za takie, które kształtują prawa i obowiązki Konsumenta w sposób sprzeczny dobrymi obyczajami, rażąco naruszają jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne) – to w miejsce takich postanowień stosowane będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wrocław, 15.04.2023

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ADRESAT: ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169), adres poczty elektronicznej na adres shop@anyabeauty.pl

Ja, posługujący się przy składaniu zamówienia następującym loginem w Sklepie „……” …………………………, niniejszym odstępuję od umowy zawartej na skutek złożenia zamównienia o numerze …………………. dotyczącego …………………………. (wymienić nazwę, ilość oraz cenę zwracanych Produktów).

Data zawarcia umowy ………..

Data otrzymania Produktów ………………..

Imię i nazwisko Użytkownika …………………….

Adres Użytkownika …………………………

Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków: ………………………..

Podpis Użytkownika (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………….

Miejscowość ……………… Data…………………………

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU

WZÓR OŚWIADCZENIA O REKLAMACJI PRODUKTU

REKLAMACJA PRODUTKU

ADRESAT: ANYA BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 101 (kod pocztowy 51-169),, adres poczty elektronicznej na adres shop@anyabeauty.pl.

Ja, posługujący się przy składaniu zamówienia następującym loginem w Sklepie „……” …………………………, niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie dnia ………………… Produkt wymienić nazwę, ilość oraz cenę zwracanych Produktów) jest wadliwy.

Wada polega na …… Wada została stwierdzona w dniu …………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny żądam

– wymiany towaru na nowy*

-nieodpłatnej naprawy towaru*

– obniżenia centy towaru o kwotę ……. (słownie…) zł, i żądam zwrotu podanej kwoty na konto …………………………………*

– odstępuję od umowy [tylko w przypadku wady istotnej] i żądam zwrotu podanej kwoty na konto …………………*

(*) niepotrzebne skreślić.

Data zawarcia umowy ………..

Data otrzymania Produktów ………………..

Imię i nazwisko Użytkownika …………………….

Adres Użytkownika …………………………

Podpis Użytkownika (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………….

Miejscowość ……………… Data…………………………

Zapisz się do naszego
Newslettera

Poinformujemy Cię o naszych promocjach i nowościach